Surname Name District sector      
             
Pupeschi Marco Viganello (TI) Fashion Style    
Giovannelli Renato Giubiasco (TI) Tecnologia/ICT      

 

 

 

 

FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS
 
via Federico Cesi 44 - 00193 Roma, Italy
  - t. /fax 0039 06-96039188 - 06-32111689
  e mail: info@flipnews.org
 web: www.flipnews.org